top of page

ליווי  מנהלים בתהליך השינוי מחניכה מסורתית לחניכה רשתית, תוך שימוש משכיל במודל חמשת הכובעים ומעבר מכובע לכובע

IT Consulting

המנהל כמנהיג, מוביל, מאפשר ומפתח

בעידן המידע, המאופיין באינטנסיביות השינויים והחדשנות, הצלחתו של הארגון תלויה ביכולתו להסתגל לשינויים, ולצפות את המגמות לשינויים הבאים.

יכולת זו מועצמת ע”י הובלה מושכלת של העומדים בראש הארגון, קרי המנהלים!

העצמת המנהל כמנהיג ומוביל הינה תהליך המתרחש בו-זמנית ברמת המנהל והצוות:

העצמה אישית למנהל והתמקמותו כמנהיג ומוביל של הצוות הניהולי ומנהלי הביניים, אשר יובילו את הדרגים שתחתיהם.

ובמקביל פיתוח דרג מנהלי הביניים, העצמה אישית  ובנייתם כצוות משימה להובלת תהליכים בארגון.

זהו תהליך “ספיראלי” שבו כל דרג חונך, מפתח ומעצים את הדרג שתחתיו, כדי שהם יעצימו את הדרג שתחתיהם, כך שבסופו של דבר הארגון כולו ייהנה מעובדים מחויבים ואכפתיים.

במסגרת החניכה אנו מלוות את המנהלים בדרגים השונים באופן אישי  במהלך עבודתם בשטח (On Job Training).

bottom of page