top of page

ליווי אימון ופיתוח מקצועי של צוותים אוטונומיים

Marketing team meeting

"טויוטה הנהיגה איזון מצוין בין עבודת אנשים יחידים לבין עבודה קבוצתית, ובין מצוינות אישית ליעילות של צוות. עבודת הצוות אמנם חיונית, אבל עבודה משותפת של האנשים, כקבוצה, אינה מפצה על היעדר מצוינות אישית, או על היעדר הבנת המערכת של טויוטה. יש צורך באנשי ביצוע מצוינים כדי להרכיב צוותים מצטיינים.  (Jeffrey K. Like: The Toyota Way)

דרכה של טויוטה הינה ביטוי לתפיסת ה- Lean Management, שהחלה להתפתח בשנות ה-50 בחברת טויוטה. עקרון מרכזי בתפיסה זו הינו:  פיתוח אנשים וצוותים יוצאי דופן, שיפעלו לפי הפילוסופיה של החברה.

פיתוח צוותים אפקטיביים היא תמיד הדרך היעילה והמהירה להשגת היעדים והמטרות של הארגון. בניה ופיתוח של צוותים אפקטיביים מתחילה אומנם בגיוס אנשים טובים, אך מחייבת פיתוח צוותים אוטונומיים שעובדים בשיתוף פעולה, ומוטמעת ע"י שיפור מתמיד באמצעות מעגלי משוב מדידה והערכה מהירים.

מה זה פיתוח צוותים אוטונומים?

  • אנו פועלות מתוך העיקרון שהמשאב האנושי בארגון הוא המרכיב העיקרי בייצור מוצרים מועילים (איכותיים שמביאים ערך ללקוח), ויעילים (תוך הקטנת עלויות).

  • אנו עושות שימוש בטכניקות ניהוליות המשויכות לתפישת Lean והAgile,  ומיישמות: תכנון דינאמי, עדכון שוטף של משימות, מיקוד, שיתוף פעולה, מניעת בזבוז, משוב תמידי, לימוד מתמיד, פתרון בעיות, ניהול עצמי, התפתחות אישית, העצמת עובדים  ומיקוד סביב הערך ללקוח.

  • לא מדובר בהנחיה בלבד, אלא בנוכחות עם הצוותים בשטח, ביומיום, במקום בו הדברים קורים, וסיוע ביצירת שינויים בדפוסי העבודה, הגדרת  סטנדרטים, הדרכה, אימון יחידים, דינמיקה של קבוצות עבודה הלכה למעשה, וחיבור בין הרמות השונות בארגון.

איך נראה ליווי ופיתוח צוות אוטונומי?

  • שימוש במתודולוגיות אג’יליות המאפשרות לנו כניסה מהירה לארגון והבאת ערך מהיר על ידי הבנת המצב והתחלת השינוי, ללא צורך בתהליך אבחון ארוך.

  • איסוף אינפורמציה תוך כדי עבודה בארגון. השינוי מתרחש על בסיס פידבק מהשטח ותוצרים פרקטיים ובחינתם:

     (PDCA (Plan, Do, Check, Act) עם העובדים, האנשים והמחלקות הרלבנטיות לאורך ולרוחב הארגון לפי הצורך והקצב.

  • ליווי פרקטי, הלכה למעשה במקום בו מתרחשת העבודה.

  • ליווי ממוקד הן ברמת ההנהלה (חשיבה רוחבית על תהליכים ארגוניים) והרבה מאד בשטח עם הצוותים בעולם הפרקטיקה שלהם כפי שהם מתנהלים בתוכו.

bottom of page